Skip to content

ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА КАРТИЧКИ

Системот на нашиот вебсајт ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со други соодветни регулативи на Република Северна Македонија.

Личните податоци не се објавуваат пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или регулативни потреби.

Како лични податоци се сметаат: Име, Презиме, ЕМБГ, адреса, е-маил адреса и сл.

Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци.

Players.mk не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци не се точни.
 
Политика за заштита на доверливите податоци
 
Players.mk ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци, со цел да спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, промена или уништување.

За времетраење на трансакцијата (плаќање со картичка), купувачот се пренасочува на серверот на банката со која вршиме наплата, а ние како продавач, немаме увид во бројот, датумот, валидноста и сигурносниот код на вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до било какви информации поврзани со вашата сметка во банка.

Податоците кои се внесуваат на веб страната се со цел да се евидентира купувачот и неговата адреса за испорака. Истите податоци се користат исклучиво само за тие цели.